خانه / پمپ آب لجن کش

پمپ آب لجن کش

فروش پمپ آب لجن کش کالپدا

لجن کش کالپدا

این پمپ آب کالپدا یک پمپ لجنکش کوبل مستقیم است که این پمپ آب با دارای پروانه ورتکس است . شفت آن با محفظه ی روغن آببندی مکانیکی شده است تا در برابر بدون آب کار کردن از آن محافظت کند . کاربردهای پمپ آب کالپدا GMV 50 A وGMV …

توضیحات بیشتر »